VEDTÆGTERVedtægter for Fjerritslev Motionscenter


Senest ændret på ordinær generalforsamling den 7. februar 2017


1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Fjerritslev Motionscenter, og dens hjemsted er i Jammerbugt Kommune.


2. Formål

Foreningen er upolitisk – og har til formål: - at tilbyde og instruere i kondition-, motions- og genoptræning til kommunens borgere på forskellige niveauer afhængig af medlemmets udgangspunkt - tilrettelægge træningsprogrammer medlemmer - at skabe et fællesskab, hvor det er en fornøjelse og naturlig del af hverdagen at dyrke motion.


3. Medlemskab af organisation

Foreningen er tilsluttet Anti Doping Danmark og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhvertid gældende love.


4. Medlem

Som aktivt medlem kan optages enhver person der er fyldt 15 år, som vil indordne sig under foreningens retningslinjer, medlemsbetingelser og respekterer formålsparagraffen. Kontingent betales forud. Ved indmeldelse skal opgives fødselsdato, år og bopæl, tlf. nr samt evt. e-mailadresse. Kontingentstørrelsen fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Træningen foregår under eget ansvar. Et medlem, som står i gæld til klubben, kan kun optages igen ved at afhænde denne. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent.


5. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen. Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Kun medlemmer der er fyldt 18 år kan vælges til bestyrelsen. Til støtte for bestyrelsen vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år af gangen. Suppleanterne vælges på generalforsamlingen. For såvel bestyrelsesmedlemmer som for suppleanter gælder, at genvalg kan finde sted. Til revision af foreningens regnskab vælges 1 revisorer for 2 år af gangen. Revisoren vælges på generalforsamlingen. Til støtte for revisoren vælges 1 suppleant for 1 år af gangen. Suppleanten vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer – hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden – deltager i mødet. Indtræder en suppleant i bestyrelsen eller for revisoren, forbliver denne, indtil det afgående medlems periode udløber. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


6. Tegning

Foreningen tegnes af bestyrelsen.  For enhver økonomisk beslutning, hvad enten det er køb eller salg, skal et flertal af bestyrelsen stemme for, hvoraf den ene skal være enten formanden eller kassér. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom må kun finde sted efter en generalforsamlingsbeslutning.


7. GeneralforsamlingenOrdinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering i lokal presse mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle. Medlemmer som har betalt kontingent i minimum 3 måneder op til generalforsamlingen har stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dirigenten afgør hvorledes afstemninger skal foregå. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt mindst 5 medlemmer ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages lodtrækning.     


7.1 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


Registrering af de stemmeberettigede


a) valg af dirigent og referent


b) bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år


c) regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget


d) fastlæggelse af kontingent


e) behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer


f) valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter


g) eventuelt


Senest 8 dage efter generalforsamlingen udarbejder refererenten et referat fra generalforsamlingen, og dirigenten bekræfter med sin underskrift rigtigheden af referatets indhold.       


7.2 Ekstraordinær generalforsamling

afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.       


7.3 Vedtægtsændring

Ændringer foretages når mindst 3/4 af stemmerne blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.     


7.4 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskludere, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Beslutningen kan ankes til generalforsamlingen I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


8. Bestemmelser vedrørende forseelser

Besiddelse eller brug af medikamenter, kosttilskud, forbudte stoffer fra Dopinglisten fra Anti Doping Danmark o.lign., er forbudt ifølge dansk lov og ret. Dette medfører til bortvisning fra klubbens lokaler for en periode af mindst 1 år. Beslutning herom træffes af bestyrelsen jvf. §5. Et medlem skal være villig til at deltage i en uanmeldt dopingtest. En anke har ingen opsættende virkning på bestyrelsens bortvisning.


9. Opløsning

Forslag til opløsning af foreningen skal angives på dagsordnen som et særligt punkt og er vedtaget, når klubbens medlemstal er 6 eller derunder, og mindst 50 % deraf stemmer derfor. I tilfælde af opløsning af klubben skal foreningens evt. aktiver og formue overdrages til velgørende formål efter Jammerbugts Kommunes Folkeoplysningsudvalgs anbefaling.